Rättsskydd och rättshjälp

Du ska i första hand utnyttja rättskyddet i dina privata försäkringar, som hjälper dig att finansiera dina kostnader för ditt juridiska ombud.

Rättsskyddet i din försäkring

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för en jurist i samband med tvister som rör privatlivet.

Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet. 

Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet. 
Rättsskyddet täcker i regel 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud.  Förlorar du tvisten i en rättegång täcker rättskyddet 80 procent av din motparts rätte­gångskostnader, vilket ger ett bättre skydd jämfört med rättshjälp. Får du rättshjälp av staten och förlorar tvisten, kan domstolen besluta att du ska betala din motparts rättegångskostnader.   Vinner du tvisten kan motparten få betala samtliga rättegångs­kostnader. Detta gäller inte familjerättsliga mål. I dessa mål står oftast varje part för sina kostnader.  

Om du inte har en försäkring och, på grund av din ekonomiska bakgrund inte heller borde ha haft en, kan du ha rätt till rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd från staten för ett juridiskt ombud, till dig som inte själv har möjlighet att betala för ett ombud. Rättshjälp är skillnaden mellan de kostnader som uppstår för ditt ombud och den rättshjälpsavgift som du själv ska betala.
 

Vilka kostnader betalar staten?

·         hela eller delar av kostnaden för ditt juridiska ombud, upp till 100 timmar,

·         kostnader för bevisning,

·         kostnader för tolk och översättning,

·         ansökningsavgiften i domstol (om du har rättshjälp vid ansökningstillfället),

·         kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera,

·         kostnad för en medlare.

Rättsskydd eller rättshjälp

Huvudregeln är att du ska utnyttja rättsskyddet i din försäkring när du behöver ekonomisk hjälp i en tvist. Det innebär att du vanligen inte får rättshjälp om du har ett rättsskydd. Om du helt saknar en hemförsäkring har du inte med automatik rätt till rättshjälp. Du kan därför inte avstå från att skaffa en hemförsäkring och förlita dig på att i stället får rättshjälp.

Rättshjälp i olika situationer

Tvist om pengar

För att man skall kunna driva in en skuld måste den vara fastställd, vilket betyder att du behöver ha ett beslut som säger att skulden finns. Beslutet kan fattas av kronofogdemyndigheten genom ett så kallat betalningsföreläggande eller av en tingsrätt genom dom. Handlar tvisten om pengar kan parterna komma överens utan att behöva ta det vidare till domstol.

Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att få den som är skyldig dig pengar att betala. Du hittar all information du behöver på Kronofogdemyndighetens webbplats. Om den som är skyldig dig pengar ändå inte vill betala, kan du ta hjälp av ett juridiskt ombud eller låta tingsrätten avgöra tvisten. I dessa fall kan du ha rätt till rättshjälp. 

Tvist inom familjen

För att få rättshjälp i familjemål behöver det finnas särskilda skäl. Som familjemål räknas till exempel när föräldrar inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge. I familjemål bör föräldrar i första hand gå i familjerådgivning som förmedlas inom kommun och socialförvaltning. Om ni ändå inte löser tvisten kan domstolen avgöra den.

Skilsmässa

I normala fall får du inte rättshjälp vid skilsmässa. För att rättshjälp ska beviljas vid skilsmässa krävs det mer omfattande insatser av ett juridiskt ombud. Det kan också finnas särskilda skäl, till exempel när föräldrarna inte kommer överens om barns boende, vårdnad och umgänge. 

Bodelning

Rättshjälp betalas inte för att genomföra en bodelning. I vissa fall kan staten betala för en bodelningsförrättares arbete under högst fem timmar. 

Underhållsbidrag

Det krävs särskilda skäl för att få rättshjälp när tvisten handlar om underhållsbidrag. Det räcker inte med att dina förhållanden är komplicerade. I de undantagsfall som rättshjälp beviljas är det nästan uteslutande barn som får rättshjälp beviljat. Även barnen skall uppge särskilda skäl. 

Mindre skulder

Gäller tvisten en mindre skuld eller fordran får du i de flesta fall inte rättshjälp.

En mindre skuld är en skuld eller fordran som är mindre än ett halvt prisbasbelopp, vilket är 42 400 kronor för år 2010 och 42 800 kronor för år 2011. I dessa fall betalas rättshjälp bara ut om det finns särskilda skäl. 

 

Sexualbrott utomlands

 

Har du blivit utsatt för ett sexualbrott utomlands, till exempel blivit våldtagen eller blivit sexuellt ofredad på semestern? Då kan du ofta få rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Det innebär att staten betalar för ett juridiskt ombud och eventuella resekostnader till en rättegång i det andra landet.  

 

Arbetstvist

En arbetstvist kan handla om lön, arbetsvillkor, arbetsmiljö, anställningsvillkor, arbetstid eller strejk med mera. I dessa tvister kan du som arbetstagare få hjälp av ditt fackförbund som hjälper dig och betalar kostnaderna för ditt juridiska ombud. Vänd dig därför i första hand till ditt lokala fackförbund för mer information om hur du går vidare. Är du inte fackligt ansluten eller om ditt fackförbund av någon anledning inte kan hjälpa dig, kan du i vissa ärenden få rättshjälp. 

 
Konsumenttvist

En konsumenttvist är en tvist mellan en näringsidkare och en konsument om en vara eller en tjänst som konsumenten köpt för eget bruk. Hamnar du i en konsumenttvist kan du få hjälp av Konsumentverket.  Har du anmärkt på en vara eller tjänst och ändå inte får rätt, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

 

Många beslut från förvaltningsmyndigheter, till exempel från Försäkringskassan, ska du överklaga till en förvaltningsdomstol (länsrätten). Både en förvaltningsmyndighet och förvaltningsdomstol utreder varje fall/tvist noggrant enligt de regler och bestämmelser som finns. Det innebär att de prövar dina möjligheter att få stöd med dina förutsättningar som utgångspunkt. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten för mer information.